UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Regulamin

Nagroda organizatorów imprezy „Świetomięs Polski” dla przedstawiciela środowiska dziennikarskiego za upowszechnianie idei  zdrowego żywienia w oparciu o mięso i jego produkty


Uwagi wstępne

Nagroda CARNELIUS jest inicjatywą organizatorów imprezy „Świetomięs Polski”, którzy
działając w porozumieniu ze środowiskiem polskich hodowców, producentów i przetwórców, pragną co roku – właśnie podczas tego przedsięwzięcia – wręczać nagrodę wybranemu dziennikarzowi.
Zostanie on wyłoniony przez specjalnie powołany zespół, zwany Kapitułą Nagrody Carnelius. Wyróżnienie otrzyma dziennikarz dowolnego medium, który – zdaniem Kapituły – najrzetelniej i najpełniej będzie informował w ostatnim roku o branży mięsnej i jej aktualnych sprawach, a także propagował w swych publikacjach ideę zdrowego żywienia w oparciu o mięso.
Kapitułę nagrody CARNELIUS tworzą przedstawiciele świata nauki, środowiska zawodowego hodowców, producentów i przetwórców, administracji rządowej i samorządowej oraz dziennikarzy prasy branżowej.
Po raz pierwszy nagroda w postaci specjalnego dyplomu i załączonego do niego wartościowego pióra wiecznego znanej marki, ze stosowną dedykacją, wręczono 11 września 2011 w Poznaniu podczas pierwszej edycji „Świętomięsa Polskiego”. Jej laureatem został Wojciech Nalazek, dziennikarz Redakcji Rolnej TVP.

Nadzieją inicjatorów Nagrody „Carnelius” jest, aby weszła ona do tradycji dorocznych spotkań z okazji imprezy i aby – z jednej strony – stała się prestiżowym wyróżnieniem w środowisku polskich dziennikarzy – z drugiej zaś – aktywizowała ich do podejmowania w publikacjach tematyki mięsnej i promowania mięsa jako podstawowego składnika pożywienia.

Nazwa nagrody Carnelius pochodzi od łacińskiego słowa „Carne”, co znaczy mięso. A drugi człon nadaje jej właściwość imienia. Zbliża to więc „Carneliusa” – w sensie znaczeniowym – do innych nagród typy Felix czy Oskar, co ma podkreślić jego wymiar i rangę.


Art. 1

Organizatorzy imprezy „Świętomięs Polski” ustanowili Nagrodę „Carnelius” przyznawaną polskiemu dziennikarzowi lub dziennikarzom lub grupie dziennikarzy za najlepszy materiał tekstowy, dźwiękowy lub wideo o tematyce spożywczej lub gastronomicznej uwzględniającej rolę mięsa i jego produktów w zdrowym żywieniu człowieka, a także uwzględniająca problematykę hodowli i produkcji mięsa jak i jego przetworów.

Art. 2

Nagradzane będą materiały publikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim albo wyemitowane w mediach elektronicznych (radio, telewizja, internet), w roku kalendarzowym, za który nagroda została przyznana.


Uwaga: z konkursu zostają wyłączeni dziennikarze mediów branżowych.

Zgłaszany jest jeden materiał lub cykl opublikowany w mediach polskich, czyli posługujących się językiem polskim.

Nagrodę może otrzymać tylko jeden dziennikarz.

Nagroda nie jest przyznawana zespołom dziennikarskim ani redakcjom.

Do nagrody nie mogą być nominowani poprzedni laureaci.

Do nagrody mogą być nominowani kandydaci w dowolnej ilości, jednak tylko czterech z nich – wybranych przez Kapitułę – otrzymuje Oficjalną Nominację, z których jeden zostaje wybrany Laureatem Nagrody Carnelius.

Pozostali nominowani otrzymują tytuł „Nominowani do nagrody Carnelius”


Art.3

O wyborze dziennikarza do Nagrody „Carnelius” oraz do grupy Oficjalnych Nominantów decyduje Kapituła Nagrody Carnelius.

W jej skład wchodzą osoby związane zawodowo z hodowla i produkcją mięsa, przedstawiciele środowiska naukowego oraz wybrani dziennikarze prasy branżowej.

Funkcje Przewodniczącego Kapituły i Sekretarza Komisji Konkursowej pełnią, jako inicjatorzy Nagrody „Carnelius”, reprezentanci organizatorów imprezy „Świętomięs Polski”.

Kapituła liczy minimum 11 osób, z Przewodniczącym i Sekretarzem.

Udział w pracach Kapituły jest całkowicie dobrowolny i honorowy, a jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

Skład Kapituły jest wybierany na okres 1 roku, a nazwiska jego członków są podawane do publicznej wiadomości, z wyprzedzeniem 3 tygodniowym, przed jej posiedzeniem, na którym zostaje dokonany wybór laureata Nagrody.

Wybór Laureata następuje z pośród zgłoszonych wcześniej kandydatów

Każde zgłoszenie musi zawierać opis sylwetki kandydata i jego zawodowego doświadczenia oraz publikację podlegającą ocenie, a także rekomendację i pisemne uzasadnienie.


Art. 4

Zgłoszenie kandydatów do nagrody przyjmuje Sekretariat Kapituły Nagrody „Carnelius”.

Za organizację wszelkich działań związanych z przyznaniem Nagrody odpowiada Sekretariat Nagrody „Carnelius”

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kolegia redakcyjne gazet i wydawnictw prasowych, stacji telewizyjnych i radiowych, portali internetowych, stowarzyszenia twórcze dziennikarskie i inne, stowarzyszenia i związki branżowe hodowców i producentów mięsa i przetworów mięsnych – wszystkie te organizacje zarejestrowane w Polsce.

Termin zgłaszania kandydatów ustala Kapituła Nagrody.

Głosowanie odbywa się droga elektroniczną.


Art. 5

Nagrodę „Carnelius” stanowi specjalnie przygotowany dyplom oraz upominek rzeczowy w postaci pióra wiecznego znanej marki lub inny upominek albo statuetka.

Nagroda „Carnelius” zostaje wręczona publicznie podczas Ceremonii Otwarcia imprezy „Świetomięs Polski”.

Wręczenia Nagrody dokonuje w imieniu Kapituły jej Przewodniczący.

Wyróżnienie w postaci „Nominowani do nagrody Carnelius” dla 3 kandydatów stanowi specjalnie przygotowany dyplom, który zostanie wręczony publicznie podczas Ceremonii Otwarcia imprezy „Świętomięs Polski”.


Art. 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Kapituła oraz Sekretariat Nagrody.

Zmiany w regulaminie przyznawania Nagrody dokonywane są przez członków Kapituły w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.Jesteś tutaj: Home Carnelius Regulamin